MIT Africa Innovate – Keynote – Ashish Thakkar

MIT Africa Innovate Conference 2014
12 Apr

MIT Africa Innovate Conference 2014 – Keynote – Ashish J Thakkar